ด่วน! เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 ทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางไปทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

จำนวน 8 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000.- บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ดาวน์โหลดใบสมัครที่  https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา 

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

322