หลักสูตร 2 ปริญญา / หลักสูตรร่วม (Double/Joint Degree)

ข้อมูลหลักสูตร Double/Joint degree ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

ชื่อหลักสูตร / Program

Double/Joint Degree

วิทยาเขตหาดใหญ่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่าง Master's Degree in Functional Food and Nutrition (Prince of Songkla University, Thailand) กับ Master's Degree in Food Science and Technology (Universitas Gadjah Mada, Indonesia) จะได้รับปริญญา  Master’s Degree in Functional Food and Nutrition (M.Sc.)  and Master’s Degree in Food Science and Technology (M.Sc.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nff.psu.ac.th/courses/master60.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ Supagro Montpellier University, France จะได้รับปริญญา M.Sc. in Polymer Science and Technology จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ College of Graduate and Interdisciplinary Studies, North Dakota State University (NDSU), U.S.A. จะได้รับปริญญา

1. ได้รับปริญญา M.Sc.  (Environmental Management)   และ/หรือ Ph.D. (Environmental Management)  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

2. ได้รับปริญญา M.Sc. (Environmental and Conservation Sciences) และ/หรือ Ph.D. (Environmental and Conservation Sciences) จาก College of Graduate and Interdisciplinary Studies, North Dakota State University (NDSU), U.S.A.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว กับ Shanghai Jiao Tong University, P.R.China จะได้รับปริญญา M.Eng และ/หรือ Ph.D. in Mechanical Engineering or related จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ National Ilan University (NIU), Taiwan จะได้รับปริญญา M.Eng in Computer Engineering or related จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่าง หลักสูตรดังกล่าว กับ Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia จะได้รับปริญญา M.Eng และ/หรือ Ph.D. in Electrical Engineering or related จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ Kunming Medical University, P.R. China จะได้รับปริญญาทางด้าน Oral Health Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว กับ University of Miyazaki University, Japan จะได้รับปริญญา M.Sc. และ/หรือ Ph.D. in Aquatic Science or related จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ กับสถาบันใด สถาบันหนึ่ง ดังนี้

1. University of Twente, The Netherland  

2. University of Du Maines, France

จะได้รับปริญญา M.Sc. และ/หรือ Ph.D. in Polymer Technology or related จากทั้ง PSU และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ กับ Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia จะได้รับปริญญา M.Sc. in Technology and Food security/ Food Science and Nutrition

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ School of Fisheries and Aquaculture Science, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) จะได้รับปริญญาทางด้าน Fisheries or related

วิทยาเขตภูเก็ต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยว

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว กับ Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University, P.R. China จะได้รับปริญญา M.B.A. in Hospitality and Tourism Management จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย  โดยมีความร่วมมือครอบคลุมระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโท

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th