คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2561
1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ที่ปรึกษา
5. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา
6. รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษา
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
ที่ปรึกษา
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
9. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
10. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
11. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กรรมการ
14. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
กรรมการ
15. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการ
16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
กรรมการ
17. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
กรรมการ
18. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กรรมการ
19. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ
20. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
กรรมการ
21. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
กรรมการ
22. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
กรรมการ
23. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการ
24. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
กรรมการ
25. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการ
26. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
กรรมการ
27. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กรรมการ
28. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
กรรมการ
29. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ
30. คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว 
กรรมการ
31. คณบดีคณะวิเทศศึกษา 
กรรมการ
32. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรรมการ
33. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
กรรมการ
34. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ
35. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
กรรมการ
36. ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา 
กรรมการ
37. ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
กรรมการ
38. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
กรรมการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
40. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรวังกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
41. รองศาสตราจารย์  ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
42. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
43. ศาสตราจารย์ นพ. สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
44. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรีพร  เล็กกัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
45. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
46. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
47. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
48. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
49. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการ
50. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
51. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ