คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ปี 2563-2564)

1. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ที่ปรึกษา
5. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา
6. รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษา
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
ที่ปรึกษา
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
9. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
10. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
11. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
14. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ
15. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน
กรรมการ
16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
17. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
18. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้แทน
กรรมการ
19. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการ
20. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
21. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
22. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
23. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
24. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย หรือผู้แทน
กรรมการ
25. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
กรรมการ
26. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
27. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้แทน
กรรมการ
28. คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม หรือผู้แทน
กรรมการ
29. คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการ
30. คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือผู้แทน
กรรมการ
31. คณบดีคณะวิเทศศึกษา หรือผู้แทน
กรรมการ
32. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
กรรมการ
33. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน
กรรมการ
34. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน กรรมการ
35. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หรือผู้แทน
กรรมการ
36. ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา หรือผู้แทน
กรรมการ
37. ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ หรือผู้แทน
กรรมการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  คันธโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
39. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรวังกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
40. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
41. ศาสตราจารย์ นพ. สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
42. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
43. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
44. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา  แซ่เตียว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
45. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
46. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
47. หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการ
48. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
49. หัวหน้าฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ