คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
7. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรรมการ
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรรมการ
10. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
13. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงศ์ โพธิพิรุฬห์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
15. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
17. นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
18. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการ
19. หัวหน้าฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ