ทำไมต้องเรียน ม.อ.

ทำไมต้องเรียนต่อ ป.โท-เอก ที่ม.อ.? (Why PSU ? by Prof.Dr.Suchart Limkatanyu)

ทำไมต้องเรียนต่อ ป.โท-เอก ที่ม.อ.? (Why PSU ? by Prof.Dr.Sompong Te-chato)

                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 นับรวมเป็นระยะเวลา 38 ปี ในขณะที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมาครบ 50 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยบัณฑิตศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบัณฑิตศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งคุณภาพและเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

                  บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่หลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงในการพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนให้ระบบการผลิตบัณฑิตมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลิต ผลผลิต และสัมฤทธิ์ผล

                 ทางด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ทดลองเรียน การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน และ การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม

                 ในกระบวนการผลิต เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่มีความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาทุกคน บัณฑิตวิทยาลัยได้เพิ่มวงเงินพิเศษสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ระบุว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ นอกจากนั้นยังมีทุนช่วยสอน และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษา

                ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก จำนวน 56 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 112 สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 3 สาขาวิชา และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา รวมแล้วทั้งสิ้นมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 172 สาขาวิชา และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนประมาณ 4,405 คน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th