ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปกติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปริญญาโท

27,000

2

คณะศิลปศาสตร์

27,000

3

คณะเศรษฐศาสตร์

27,000

4

คณะศึกษาศาสตร์

27,000

5

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

27,000

6

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

27,000

7

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

27,000

8

คณะแพทยศาสตร์

28,000

9

คณะทันตแพทยศาสตร์

28,000

10

คณะวิทยาศาสตร์

28,000

11

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

28,000

12

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

28,000

13

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

28,000

14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,000

15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28,000

16

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

28,000

17

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

28,000

18

คณะเภสัชศาสตร์

30,000

19

คณะพยาบาลศาสตร์

30,000

20

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30,000

21

คณะการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปริญญาโท

30,000

22

สถาบันสันติศึกษา

30,000

23

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

32,000

24

คณะแพทยศาสตร์

- วิศวกรรมชีวการแพทย์

- ชีวเวชศาสตร์

32,000

25

การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปริญญาเอก

35,000

26

คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 
 

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และอายุรศาสตร์ช่องปาก

30,000

 

- ปริทันตวิทยาและทนัตกรรมบูรณะ

38,000

 

หลักสูตรปริญญาโท

 
 

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ยกเว้นศัลยกรรมรากเทียม

52,000

 

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

37,000

 

-วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน)

72,000

 

หลักสูตรปริญญาเอก

 
 

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

47,000

27

คณะศึกษาศาสตร์  
 

- การบริหารการศึกษา

44,000

 

- ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

57,000

28

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรปริญญาเอก

77,000

 

 2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาพิเศษ (ภาคสมทบและภาคค่ำ)

ลำดับที่นักศึกษาที่สังกัดคณะอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ

- รัฐประศาสนศาสตร์

- บริหารธุรกิจ

- บัญชี

- การตลาด

 

27,000

44,000

44,000

44,000

2

คณะศึกษาศาสตร์

- การบริหารการศึกษา

- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

- จิตวิทยา

27,000

3

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

- พัฒนาการเกษตร

28,000

4

คณะเศรษฐศาสตร์

30,000

5

คณะศิลปศาสตร์

30,000

6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

32,000

7

คณะเภสัชศาสตร์

35,000

8

คณะพยาบาลศาสตร์

35,000

9

หลักสูตรร่วมระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยวและคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

- บริหารธุรกิจ

42,000

 

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียม/ภาคการศึกษา

(บาท)

1

คณะวิทยาศาสตร์

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

- นิเวศวิทยา (นานาชาติ)

28,000

2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

28,000

3

คณะเภสัชศาสตร์

- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (นานาชาติ)

30,000

4

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

- การผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ)

40,000

5

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

40,000

6

คณะวิเทศศึกษา

- จีนศึกษา (นานาชาติ)

45,000

7

คณะแพทยศาสตร์

- ระบาดวิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

45,000

8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

56,000

9

คณะพยาบาลศาสตร์

 
 

- พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโท

35,000

 

- การพยาบาล (นานาชาติ) หลักสูตรปริญญาเอก

85,000

10

คณะวิทยาการจัดการ

- บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

60,000

11

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

- การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)

64,000

12

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน

- วิทยาศาสตร์ระบบโลก หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

90,000

หมายเหตุ:

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในสาขาวิชาอื่นๆ ให้เรียกค่าธรรมเนียมในอัตราสองเท่าของนักเรียนไทย ยกเว้น นักศึกษาต่างชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ), การพยาบาล(นานาชาติ), และวิทยาศาสตร์ระบบโลก(นานาชาติ) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศที่อ้างแล้ว.
  2. หลักสูตรอื่นนอกเหนือจากประกาศฯที่เปิดรับในปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา