ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปกติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ 

27,000

2

คณะศิลปศาสตร์

27,000

3

คณะเศรษฐศาสตร์

27,000

4

คณะศึกษาศาสตร์

27,000

5

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

27,000

6

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

27,000

7

คณะวิทยาการอิสลาม

27,000

8

สถาบันสันติศึกษา

27,000

9

คณะทันตแพทยศาสตร์

28,000

10

คณะแพทยศาสตร์

28,000

 11 คณะวิทยาศาสตร์ 28,000

12

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

28,000

13

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

28,000

14

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

28,000

15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,000

16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28,000

18

สถาบันนโยบายสาธารณะ

28,000

19  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 28,000

20

คณะเภสัชศาสตร์

30,000

21

คณะพยาบาลศาสตร์

30,000

22

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30,000

23

คณะการแพทย์แผนไทย

30,000

24

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

30,000

25

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

32,000

26

คณะแพทยศาสตร์

- วิศวกรรมชีวการแพทย์

- ชีวเวชศาสตร์

32,000

27

คณะการแพทย์แผนไทย 

- การแพทย์แผนไทย (ปริญญาเอก)

35,000

28

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หลักสูตรปริญญาโท

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

หลักสูตรปริญญาเอก

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 

 

30,000

 

37,000

52,000

37,000

72,000

 

47,000

29

คณะศึกษาศาสตร์

- การบริหารการศึกษา

44,000 
30

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

32,000

 2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาพิเศษ (ภาคสมทบและภาคค่ำ)

ลำดับที่นักศึกษาที่สังกัดคณะอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ

- รัฐประศาสนศาสตร์

- บริหารธุรกิจ

- บัญชี

- การจัดการ (ปริญญาเอก)

 

27,000

35,500

44,000

77,000

2

คณะศึกษาศาสตร์

- การบริหารการศึกษา

- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

- จิตวิทยา

27,000

4

คณะเศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

30,000

5

คณะศิลปศาสตร์

- การพัฒนามนุษย์และสังคม

30,000

6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- การจัดการอุตสาหกรรม

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

32,000

7

คณะเภสัชศาสตร์

- เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

35,000

 3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียม/ภาคการศึกษา

(บาท)

  หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ)  

1

คณะวิทยาศาสตร์

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ชีววิทยา

- เคมี

- จุลชีววิทยา

- ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

- ฟิสิกส์

28,000

2

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

28,000

 3

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เทคโนโลยีชีวภาพ 

28,000
4

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง

28,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมเคมี

30,000

คณะเภสัชศาสตร์

- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

30,000
7

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

- วิทยาศาสตร์ระบบโลก

 

40,000

90,000

 8

คณะวิเทศศึกษา

- ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา

- ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา (ศึกษา ณ ประเทศจีน)

 

40,000

60,000

9

คณะพยาบาลศาสตร์

- พยาบาลศาสตร์

85,000

10

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- การคอมพิวเตอร์

59,000
  หลักสูตรนานาชาติ (โครงการจัดการศึกษาพิเศษ)  
11

คณะแพทยศาสตร์

- ระบาดวิทยา 

45,000

12

คณะพยาบาลศาสตร์

- พยาบาลศาสตร์ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

35,000 

13

คณะวิทยาการจัดการ

- บริหารธุรกิจ

60,000

14

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 

64,000

หมายเหตุ:

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติเรียกเก็บในอัตราสองเท่าของนักศึกษาชาวไทย ยกเว้นที่กำหนดเป็นรายกรณีของหลักสูตร
  2. ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563