ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปกติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ 

27,000

2

คณะศิลปศาสตร์

27,000

3

คณะเศรษฐศาสตร์

27,000

4

คณะศึกษาศาสตร์

27,000

5

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

27,000

6

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

27,000

7

คณะวิทยาการอิสลาม

27,000

8

สถาบันสันติศึกษา

27,000

9

คณะทันตแพทยศาสตร์

28,000

10

คณะแพทยศาสตร์

28,000

 11 คณะวิทยาศาสตร์ 28,000

12

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

28,000

13

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

28,000

14

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

28,000

15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,000

16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28,000

18

สถาบันนโยบายสาธารณะ

28,000

19  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 28,000

20

คณะเภสัชศาสตร์

30,000

21

คณะพยาบาลศาสตร์

30,000

22

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30,000

23

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

30,000

24

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

32,000

25

คณะแพทยศาสตร์

- วิศวกรรมชีวการแพทย์

- ชีวเวชศาสตร์

32,000

26

คณะการแพทย์แผนไทย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

- การนวดไทย

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

 

 

30,000

30,000

35,000

27

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หลักสูตรปริญญาโท

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

หลักสูตรปริญญาเอก

- วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 

 

30,000

 

37,000

52,000

37,000

72,000

 

47,000

28

คณะศึกษาศาสตร์

- การบริหารการศึกษา

44,000 
29

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัจฉริยะ 

  

32,000

75,000

 

30 คณะนิติศาสตร์ 27,000

 2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาพิเศษ (ภาคสมทบและภาคค่ำ)

ลำดับที่นักศึกษาที่สังกัดคณะอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา (บาท)

1

คณะวิทยาการจัดการ

- รัฐประศาสนศาสตร์

- บริหารธุรกิจ

- บัญชี

- การจัดการ (ปริญญาเอก)

 

27,000

35,500

44,000

77,000

2

คณะศึกษาศาสตร์

- การบริหารการศึกษา

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

- จิตวิทยา

27,000

4

คณะเศรษฐศาสตร์

- การจัดการธุรกิจเกษตร

30,000

5

คณะศิลปศาสตร์

- การพัฒนามนุษย์และสังคม

30,000

6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- การจัดการอุตสาหกรรม

- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตัล

32,000

7

คณะเภสัชศาสตร์

- เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

35,000

8

คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

- บริหารธุรกิจ

42,000

 3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่

นักศึกษาที่สังกัดคณะ

อัตราค่าธรรมเนียม/ภาคการศึกษา

(บาท)

  หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ)  

1

คณะวิทยาศาสตร์

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ชีววิทยา

- เคมี

- จุลชีววิทยา

- ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

- ฟิสิกส์

- ธรณีฟิสิกส์

28,000

2

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

- การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

- การจัดการสิ่งแวดล้อม

28,000

 3

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เทคโนโลยีชีวภาพ 

- อาหารสุขภาพและโภชนาการ

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

28,000
4

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง

28,000
5

คณะเภสัชศาสตร์

- วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

30,000
6

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

- วิทยาศาสตร์ระบบโลก

- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน

 

40,000

90,000

40,000

7

คณะวิเทศศึกษา

- ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา

- ภาษาและวัฒนธรรมศึกษา (ศึกษา ณ ประเทศจีน)

 

45,000

60,000

8

คณะพยาบาลศาสตร์

- พยาบาลศาสตร์

- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 

85,000

35,000

9

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- การคอมพิวเตอร์

59,000
  หลักสูตรนานาชาติ (โครงการจัดการศึกษาพิเศษ)  
10

คณะแพทยศาสตร์

- ระบาดวิทยา 

45,000

11

คณะวิทยาการจัดการ

- บริหารธุรกิจ

60,000

12

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 

- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ปริญญาเอก)

 

64,000

64,000

80,000

หมายเหตุ:

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติเรียกเก็บในอัตราสองเท่าของนักศึกษาชาวไทย ยกเว้นที่กำหนดเป็นรายกรณีของหลักสูตร
  2. ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
  3. ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th