สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ

PostGraduate Programs Professors & Research Interests

แผ่นพับ / โปสเตอร์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาเอก
Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาโท

วีดิทัศน์

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วีดิทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วีดิทัศน์ 50 ปี ม.อ. 2017 นักศึกษานานาชาติ

วีดิทัศน์ 50 ปี ม.อ. 2017 มาตรฐานสากล (International Standards)

วีดิทัศน์ 50 ปี ม.อ. 2017 ภาษาไทย

วีดิทัศน์ 50 ปี ม.อ. 2017 ภาษาอังกฤษ

VTR Graduate School, Prince of Songkla University

PSU Alternative for International Student

PSU Beautiful with International Standards

50th PSU Promotional VDO Academic Audience Thai 2017

50th PSU Promotional VDO Public Audience Bahasa 2017

50thPSU Promotional VDO Public Audience Chineses 2017

50th PSU Promotional VDO Public Audience English 2017