สื่อประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์/โปสเตอร์

Banner การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Poster การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 

poster รับสมัคร 2565

Poster หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย (Wellness Tourism for Senior Society)
Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาเอก
Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาโท

แผ่นพับ

ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

หนังสือ

PostGraduate Programs Professors & Research Interests

วีดิทัศน์

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วีดิทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วีดิทัศน์ 50 ปี ม.อ. 2017 ภาษาไทย

PSU Soft Landing: Pre-departure guide for international students

VTR Graduate School, Prince of Songkla University

PSU Alternative for International Student

PSU Beautiful with International Standards

50thPSU Promotional VDO Public Audience Chineses 2017

50th PSU Promotional VDO Public Audience English 2017