สื่อประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์/โปสเตอร์

Banner การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตลอดปี)

รับสมัคร 65

Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาเอก

SG ปริญญาเอกTH

Study Guideline การศึกษาระดับปริญญาโท

SG ปริญญาโทTH

Poster หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย (Wellness Tourism for Senior Society)

แผ่นพับ

ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

หนังสือ

Book of Abstracts UUM-PSU International Doctoral Symposium 2022 New icon
PostGraduate Programs Professors & Research Interests

วีดิทัศน์

PSU Soft Landing: Pre-departure guide for international students

VTR Graduate School, Prince of Songkla University

PSU Alternative for International Student

PSU Beautiful with International Standards

50th PSU Promotional VDO Public Audience English 2017

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th