สำเร็จการศึกษา

1. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

     ระดับปริญญาโท

 1. สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2. เรียนครบตามหลักสูตร GPAX ≥ 3.00 (ยกเว้นแผน ก แบบ ก 1)
 3. ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X และผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ กรณีปริญญาโท แผนการศึกษาแบบ ข
 4. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด 
 5. อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ

      ระดับปริญญาเอก

 1. สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 3. เรียนครบตามหลักสูตร GPAX ≥ 3.00 (ยกเว้นแผนแบบ 1)
 4. ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X
 5. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
 6. อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ

2. การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

 1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบของกองทะเบียนและประมวลผล https://reg.psu.ac.th/isr/
 2. กองทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรตามที่นักศึกษาสังกัดและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดวันสำเร็จการศึกษา
 3. กองทะเบียนและประมวลผลดำเนินการเสนอเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในลำดับต่อไป

3. กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการสำเร็จการศึกษา

       กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

4. รายละเอียดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th