สำเร็จการศึกษา

1. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

     ระดับปริญญาโท

 1. สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2. เรียนครบตามหลักสูตร GPAX ≥ 3.00 (ยกเว้นแผน ก แบบ ก 1)
 3. ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X และผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ กรณีปริญญาโท แผนการศึกษาแบบ ข
 4. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด 
 5. อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ

      ระดับปริญญาเอก

 1. สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 3. เรียนครบตามหลักสูตร GPAX ≥ 3.00 (ยกเว้นแผนแบบ 1)
 4. ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X
 5. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
 6. อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ

2. การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

 1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบของกองทะเบียนและประมวลผล https://reg.psu.ac.th/isr/
 2. กองทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรตามที่นักศึกษาสังกัดและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดวันสำเร็จการศึกษา
 3. กองทะเบียนและประมวลผลดำเนินการเสนอเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในลำดับต่อไป

3. กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการสำเร็จการศึกษา

       กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564