ข่าวกิจกรรม

บว.จัดโครงการอบรม “Plagiarism กับงานวิจัย”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “Plagiarism กับงานวิจัย” ผ่านระบบ Zoom 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาและกล่าวเปิดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ Plagiarism กับงานวิจัย จากวิทยากร รศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปิดท้ายโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ต่อไป

บว.จัดกิจกรรมชี้แจงทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ zoom เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษาได้กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการให้ข้อมูลทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พจี ยุวชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และดร.นิสารัตน์ ขันธโภค ให้คำแนะนำและชี้แจงการรับสมัครทุนดังกล่าว

ในช่วงท้าย เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการขอรับทุน โดยรุ่นพี่ที่ได้รับทุน วิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่
รศ.ดร.ภูดิศ  สุวรรณโณ อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นางสาวสุวนันท์ ชูทุ่งยอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และนางสาวปณิชา เดชธนบดินท์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

 

บว.จัดอบรม Turnitin ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่7-8 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin” รอบสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา

บว.จัดประชุมพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตร แผน ข

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานของหลักสูตรแผน ข ที่จะปรับปรุงใหม่ในอนาคต ตามประกาศฯ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประธานที่ประชุม นำโดย รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและปรับใช้ในประกาศฯ ต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีมบริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ โดยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

หน้าที่ 1 จาก 7

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th