ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจาก Wuhan University of Technology ขอเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 คุณรัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ โดย มหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดลำดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน และโดดเด่นในหลากหลายหลักสูตร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

โดย ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin รอบสุดท้ายของปี 2562 (4/2562)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้บริหารบัณฑิตศึกษาได้เห็นถึงมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดงาน ได้กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ที่ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้ทราบมุมมองกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์จะต้องเรียนรู้แนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับ จากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ทั้ง 5 วิทยาเขตเป็นจำนวนมาก

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 3/2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

หน้าที่ 1 จาก 3