ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 3/2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะผู้แทนจาก JXUST

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr.Yang Chonglian Director, office of Gruaduate Enrollment, Graduate พร้อมคณะจาก Jiangxi University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซี โดยเฉพาะ Jiangxi University of Science and Technology ต่อไปในอนาคต

Universiti Putra Malaysia  เข้าหารือความร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและประธานหลักสูตรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Robiah Yunus Dean of School of Graduate Studies และคณะผู้แทนจาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งในการเข้าหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้หลักสูตร 2 ปริญญา เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง PSU และ UPM มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันตั้งแต่ปี 2559

โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหาร การจัดการด้านการศึกษาตลอดจนงานวิจัย รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมืออื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ 2 สถาบันต่อไป

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากคณะต่างๆ ของทุกวิทยาเขต ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. นายภาณุ ไทยนิรมิตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล The Best Paper Award จากผลงานเรื่อง Excited discrete force for piezo generator Undergone ultra-low vibrations on air-compressor and possible application ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 IEEE 15th international colloquium on signal processing & its applications เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ณ Universiti Teknologi Mara, ประเทศมาเลเซีย

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต และ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต

2. นางสาวเกวริญจน์ ผลกล่ำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง Development of a novel MIP-cardiac troponin T biosensor for point-of-care testing ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The pure and applied chemistry international conference 2019 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในฯ EdPEx

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ. พ.ต.ท. ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ, ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ และนางสาววารุณี หมื่นยา เข้าประเมินคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานแก่คณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมิน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจต่อไป

การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ”  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวทางและทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการนำเสนอผลงานบนเวทีประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ  และหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านก่อนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการจริง

จากนั้น วิทยากร ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ต่างๆ การนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ บุคลิกภาพของผู้นำเสนอที่ดีควรเป็นอย่างไร รวมถึงเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนขึ้นสู่เวทีจริง

จากนั้น ช่วงบ่ายมีการทำ Workshop ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและวิทยากร

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากคณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุน โดยกล่าวว่า “ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับสนับสนุนเงินทุนจากมหาวิทยาลัยป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่จัดสรรทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ทุกคน มาเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่จะได้รับทุนสนับสนุนนี้อย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรให้ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย และช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป"

จากนั้น เป็นการบรรยายวิธีการกรอกข้อมูลในระบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดย คุณสมศรี หลีวิจิตร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

อีกทั้ง บัณฑิตวิทยาลัยยังจัด Roadshow เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับทุนดังกล่าวในวิทยาเขตอื่นๆ ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 1/2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาเขตปัตตานี และในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการจากฐานข้อมูลทั่วโลก อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจริยธรรมในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ"

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) โดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงานและเผยวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาทักษะการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยหวังให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับต่อไป

จากนั้นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ด้านวิทยาศาสตร์ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายบรรยายโดย ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ในหัวข้อเดียวกันสำหรับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมเผยเทคนิคการนำเสนอที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้การตอบเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 4/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการจากฐานข้อมูลทั่วโลก อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจริยธรรมในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก