ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยพบนักศึกษารับทุน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 (วันนี้) ณ ห้องประชุมปัณฑิตา สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบนักศึกษารับทุน (ประชุมทางไกล 5 วิทยาเขต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหาที่เป็นอุปสรรคในระหว่างการศึกษาของนักศึกษารับทุนต่างๆ  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงสิ่งที่อยากให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่วางไว้

โดย รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ และร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาฯ โดยหวังว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการเรียนบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไ

บว.อบรมระบบจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยฯ สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : การจัดการข้อมูลการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทุกคนที่ทำวิทยานิพนธ์

โดยผุ้เข้ารับการอบรมในวันนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาที่สังกัดคณะและหน่วยงานต่างๆ  ในวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Roadshow อบรมระบบการขอทุนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการขอรับทุนในวิทยาเขตตรัง ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผู้แทนจาก Wuhan University of Technology ขอเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 คุณรัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ โดย มหาวิทยาลัย Wuhan University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดลำดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน และโดดเด่นในหลากหลายหลักสูตร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

โดย ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin รอบสุดท้ายของปี 2562 (4/2562)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

หน้าที่ 1 จาก 4