ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin รอบสุดท้ายของปี 2562 (4/2562)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้บริหารบัณฑิตศึกษาได้เห็นถึงมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดงาน ได้กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ที่ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้ทราบมุมมองกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์จะต้องเรียนรู้แนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับ จากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ทั้ง 5 วิทยาเขตเป็นจำนวนมาก

 

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 3/2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะผู้แทนจาก JXUST

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr.Yang Chonglian Director, office of Gruaduate Enrollment, Graduate พร้อมคณะจาก Jiangxi University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซี โดยเฉพาะ Jiangxi University of Science and Technology ต่อไปในอนาคต

Universiti Putra Malaysia  เข้าหารือความร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและประธานหลักสูตรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Robiah Yunus Dean of School of Graduate Studies และคณะผู้แทนจาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งในการเข้าหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้หลักสูตร 2 ปริญญา เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง PSU และ UPM มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันตั้งแต่ปี 2559

โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหาร การจัดการด้านการศึกษาตลอดจนงานวิจัย รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมืออื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ 2 สถาบันต่อไป

หน้าที่ 1 จาก 3