ข่าวกิจกรรม

บว.จัดประชุมพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตร แผน ข

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานของหลักสูตรแผน ข ที่จะปรับปรุงใหม่ในอนาคต ตามประกาศฯ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประธานที่ประชุม นำโดย รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและปรับใช้ในประกาศฯ ต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีมบริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ โดยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (วันนี้) เวลา 10.00-11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำการเตรียมตัวเสนอผลงาน วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านการใช้สื่อๆ ต่าง รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยบรรยายในช่วงเช้าและฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาให้เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก

บว.จัดอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (วันนี้) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หน้าที่ 1 จาก 7

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th