ข่าวกิจกรรม

แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (วันนี้) เวลา 10.00-11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำการเตรียมตัวเสนอผลงาน วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านการใช้สื่อๆ ต่าง รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยบรรยายในช่วงเช้าและฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาให้เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก

บว.จัดอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (วันนี้) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บว. แนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ผ่านระบบ Zoom Conference
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอทุน รวมถึงการเตรียมตัวยื่นสมัครขอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

บว.จัดอบรม Turnitin ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับการจัดอบรมรอบสุดท้าย (ครั้งที่ 3/2564) จะจัดในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากนักศึกษาด้วยดีเหมือนที่ผ่านๆ มานะคะ

หน้าที่ 1 จาก 6