ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม "การเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism" โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ "การเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism” ออนไลน์ผ่านระบบ zoom
ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ อยากให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญและการมีจริยธรรมในการไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของผู้อื่น
ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ เป็นจำนวนมาก

บว. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์การรับสมัครทุน Talent Utilization

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 (วันนี้) ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ zoom ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน"ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน " (Talent Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

สำหรับการจัดบรรยายในวันนี้ ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกและคณาจารย์ กว่า 70 คน หลังจากการให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้ความสนใจและสมัครขอรับทุนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปบางส่วนแล้ว
สำหรับทุน TU มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 10,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ภายใน 3 ภาคการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 180,000.- บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-286985

นางสาวอำภาวรรณ์ จันทร์คง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณิชกุล ฌาลากานต์ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บว.จัดอบรม Turnitin ครั้งที่ 1/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ

บว.ประชุมร่วม อบต.ท่าข้าม เพื่อสร้างความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อทำความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย

บว.จัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร "ธรรมะฮาเฮ กับ...หลวงพี่กาโตะ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร "ธรรมะฮาเฮ กับ...หลวงพี่กาโตะ" ในหัวข้อ ทำงานอย่างไให้เป็นสุข ให้กับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

หน้าที่ 1 จาก 5