ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา 
พ.ศ. 2524 - 2527
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
พ.ศ. 2527 - 2531
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
พ.ศ. 2532 - 2536
4.  ดร.ไพรัตน์  สงวนไทร
พ.ศ. 2536 - 2539
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
พ.ศ. 2540 - 2543
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ทฤษฎิคุณ
พ.ศ. 2544 - 2546
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล
พ.ศ. 2546 - 2549
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู
พ.ศ. 2549 - 2553
9.  ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา
พ.ศ. 2553 - 2555

10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ

พ.ศ. 2555 - 2560

11. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว  เลี่ยมแก้ว
พ.ศ. 2528 - 2531
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีมล  นครินทร์
พ.ศ. 2532 - 2536
3.  ดร.ไพรัตน์  สงวนไทร
พ.ศ. 2534 - 2535
4.  รองศาสตราจารย์ ทวี  ทิมขำ
พ.ศ. 2534 - 2536
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน  จิตร์จำนงค์
พ.ศ. 2536 - 2539
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  บำรุงรักษ์
พ.ศ. 2540 - 2543
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา  บุญช่วย
พ.ศ. 2540 - 2544
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์
พ.ศ. 2544 - 2545
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ
พ.ศ. 2544 - 2546
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ธรรมาภรณ์
พ.ศ. 2544 - 2553
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา
พ.ศ. 2544 - 2553
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  โตวัฒนะ พ.ศ. 2546 - 2549
13. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง พ.ศ. 2555 - 2560
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  หัถกิจ พ.ศ. 2555 - 2564
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง
พ.ศ. 2549 - 2550
2. อาจารย์วรสันติ์  โสภณ
พ.ศ. 2553 - 2555