ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา 
พ.ศ. 2524 - 2527
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
พ.ศ. 2527 - 2531
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
พ.ศ. 2532 - 2536
4.  ดร.ไพรัตน์  สงวนไทร
พ.ศ. 2536 - 2539
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา
พ.ศ. 2540 - 2543
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ทฤษฎิคุณ
พ.ศ. 2544 - 2546
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล
พ.ศ. 2546 - 2549
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู
พ.ศ. 2549 - 2553
9.  ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา
พ.ศ. 2553 - 2555
10. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
พ.ศ. 2555 - 2560
11. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง
พ.ศ. 2560 - 2565
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ทำเนียบรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว  เลี่ยมแก้ว
พ.ศ. 2528 - 2531
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีมล  นครินทร์
พ.ศ. 2532 - 2536
3.  ดร.ไพรัตน์  สงวนไทร
พ.ศ. 2534 - 2535
4.  รองศาสตราจารย์ ทวี  ทิมขำ
พ.ศ. 2534 - 2536
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน  จิตร์จำนงค์
พ.ศ. 2536 - 2539
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  บำรุงรักษ์
พ.ศ. 2540 - 2543
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา  บุญช่วย
พ.ศ. 2540 - 2544
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์
พ.ศ. 2544 - 2545
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ
พ.ศ. 2544 - 2546
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ธรรมาภรณ์
พ.ศ. 2544 - 2553
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา
พ.ศ. 2544 - 2553
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  โตวัฒนะ พ.ศ. 2546 - 2549
13. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง พ.ศ. 2555 - 2560
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  หัถกิจ พ.ศ. 2555 - 2564
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต พ.ศ. 2560 - 2565
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17. ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  ฟ้ารุ่งสาง
พ.ศ. 2549 - 2550
2. อาจารย์วรสันติ์  โสภณ
พ.ศ. 2553 - 2555

 

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th