ข้อมูลวารสารวิชาการ

new pinประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ฐานข้อมูลวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ สกว. ที่ 2/2545 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (TCI)
ประกาศค่า Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. / สกว.
เว็บไซต์บริการข้อมูล Journal Impact Factor ฟรี --- http://sciencegateway.org