รายวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ

890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) / English for Graduate Students (Special Programs)

รายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรพิเศษ) English for Graduate Students (Special Programs) 

890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต

ผลคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 พร้อมขั้นตอนดำเนินการ  New icon
ข้อมูลตารางเรียน ห้องเรียน และรายชื่อนักศึกษารายวิชา 890-902 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 
กำหนดการเปิดรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 

417-601 (Academic English for Doctoral Students)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา 417-601 (Academic English for Doctoral Students)
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th