รายวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ

890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) / English for Graduate Students (Special Programs)

แนวทางการเปิดสอนรายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เรียนรายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562


890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต

กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
กำหนดการเปิดรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
แก้ไขระดับคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ผลคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 พร้อมขั้นตอนดำเนินการ 
ตารางเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
กำหนดการเปิดรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 
แก้ไขระดับคะแนนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา ป.เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

417-601 (Academic English for Doctoral Students)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา 417-601 (Academic English for Doctoral Students)