ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 166 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 2 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 109 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 52 สาขาวิชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

บัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา
  2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
  3. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

การทำงานเป็นทีม

ค่านิยม (Value)

บริการด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ

5

วิทยาเขต

3,874

จำนวนนักศึกษา

30

คณะ/สถาบัน

2,587

นักศึกษาปริญญาโท

166

หลักสูตร

987

นักศึกษาปริญญาเอก

 

Update มิถุนายน 2567

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th