ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 160 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 104 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 51สาขาวิชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

บัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา
  2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
  3. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

การทำงานเป็นทีม

ค่านิยม (Value)

บริการด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ

5

วิทยาเขต

3,268

จำนวนนักศึกษา

26

คณะ

2,041

นักศึกษาปริญญาโท

160

หลักสูตร

898

นักศึกษาปริญญาเอก

 

Update กันยายน 2564