ทุนบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ:

    1. การจัดสรรทุนต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีการศึกษา และบางปีอาจไม่มีการเปิดรับสมัครขอทุน
    2. เงื่อนไขการรับทุนเป็นไปตามประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษานั้นๆ
    3. แบบฟอร์มใบสมัครทุนต่างๆ Download คลิก 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th