บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.4 และ ข้อ 10.4.4 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้

ปริญญาโท

    • ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
    • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

ปริญญาเอก

    • ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
    • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากเป็นที่ยอมรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

     ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะเสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีคุณวุฒิหรือผลงานไม่ครบตามเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติแล้วภายในรอบ 2 ปี (ระหว่างปี 2563-2564) จำนวน 15 คน โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและหลักสูตร ดังนี้

     แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

     การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อข้างต้น ให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้สอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามระบุข้างต้นหรือในหลักสูตรของสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามที่ระบุ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

     ส่วนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามระบุข้างต้น ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาเอก ให้สามารถทำหน้าที่ในระดับปริญญาโทด้วย เฉพาะในหลักสูตรสาขาเดียวกับที่ได้รับการเห็นชอบหรือหลักสูตรในสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

     แต่กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาโท การขอให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาเอกด้วย ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน

   หมายเหตุ ** คณะ/หลักสูตรสามารถขอข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้จากบัณฑิตวิทยาลัยที่คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th