บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10.3.4 และ ข้อ 10.4.4 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไว้ดังนี้

ปริญญาโท

    • ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
    • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

ปริญญาเอก

    • ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
    • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากเป็นที่ยอมรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

     ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะเสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีคุณวุฒิหรือผลงานไม่ครบตามเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติแล้วภายในรอบ 2 ปี (ระหว่างปี 2563-2564) จำนวน 15 คน โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและหลักสูตร ดังนี้

     แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

     การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อข้างต้น ให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้สอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามระบุข้างต้นหรือในหลักสูตรของสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามที่ระบุ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

     ส่วนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตามระบุข้างต้น ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาเอก ให้สามารถทำหน้าที่ในระดับปริญญาโทด้วย เฉพาะในหลักสูตรสาขาเดียวกับที่ได้รับการเห็นชอบหรือหลักสูตรในสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

     แต่กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาโท การขอให้ทำหน้าที่ในระดับปริญญาเอกด้วย ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน

   หมายเหตุ ** คณะ/หลักสูตรสามารถขอข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้จากบัณฑิตวิทยาลัยที่คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.