บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ (Interdisciplinary Graduate School)

1. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน (IGS-ENERGY)

    วิทยาเขตหาดใหญ่

    1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2558
    1.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2558
    1.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2558
    1.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2558

2. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ (IGS-NFF)

    วิทยาเขตหาดใหญ่

    2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
    2.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560

3. บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (IGS-ESSAND)

    วิทยาเขตภูเก็ต

   3.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557
   3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557