การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. การรับสมัครตลอดปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม ของทุกปี

 

ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (รอบตลอดปี)  ประจำปีการศึกษา 2562  
สาขาที่เปิดรับสมัครแบบตลอดปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม - 14 ธันวาคม 2562 กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562) 
คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการรับสมัคร
- ประจำปีการศึกษา 2562
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 2561

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก new

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา