การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
  2. การรับสมัครตลอดปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  - 30 กันยายน 2563

 

ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 new
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการรับสมัคร
- ประจำปีการศึกษา 2563 
- ประจำปีการศึกษา 2562
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 2562

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา