การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี 2565 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
  2. การรับสมัครตลอดปี 
  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565

* เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)  

  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 15 กันยายน 2565

* เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)  

new pinปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา