การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
  2. การรับสมัครตลอดปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  - 30 กันยายน 2563
  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/25623

สมัครระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2563

  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563

สมัครระหว่าง 16 มิถุนายน – 30 กันยายน  2563   

ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ตลอดปี) ประจำปีการศึกษา 2563 update
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการรับสมัคร
- ประจำปีการศึกษา 2563 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตามโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 2563

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา