การรับสมัครเข้าศึกษา

banner admission 01

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. การรับสมัครประจำปี เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
  2. การรับสมัครตลอดปี 
  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 15 เมษายน 2564

  • กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2564

new pin คู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
new pin ประกาศฯ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
new pin  ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
new pin Download สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

การสมัครเรียนในฐานะผู้ร่วมเรียน

แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา