คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ผ่าน PSU Knowledge Bank และหากนักศึกษาประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์มากกว่า 1 เล่ม สามารถแนบหน้าอนุมัติมาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มีนาคม 2564) 

 

  • ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ New icon

 -  เคล็ดลับในการทำวิทยานิพนธ์ให้จบ

 -  การเขียนและเตรียมวิทยานิพนธ์

     Click เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แม่แบบ (Template) สำหรับวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (เล่มน้ำเงิน) 

  แม่แบบวิทยานิพนธ์ ก2 และ แบบ2 (ภาษาไทย)
  แม่แบบวิทยานิพนธ์ ก2 และ แบบ2 (ภาษาอังกฤษ)   
  ตัวอย่าง ปกวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (สีปกวิทยานิพนธ์ Code RGB#080367)
* หมายเหตุ ตัวอย่างแม่แบบวิทยานิพนธ์สามารถปรับแก้ไขได้ตามแผนการศึกษา

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของแต่ละคณะ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มเติม
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

แม่แบบ (Template) (MS Office 2000 ขึ้นไป)

  ปกนอก ตัวอย่างปกวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (สีปกวิทยานิพนธ์ Code RGB#080367)
 
 
  หน้าอนุมัติ
 
 
 
 
  หนังสือรับรอง
 
 
  บทคัดย่อ
 
 
  กิตติกรรมประกาศ
  ประวัติผู้เขียน
 
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ข้อมูลการจัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

   การทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 

รูปแบบตัวอักษร (Font) (.Zip)

   Fonts UPC พื้นฐานสำหรับ Microsoft Office XP และ 2003
 
 
 
 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม New icon


หมายเหตุ* นักศึกษาที่ส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้ว
ไม่ต้องขอหมายเลข ISBN จากหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เนื่องจากทางหอสมุดแห่งชาติ ขอยกเลิกการให้หมายเลข ISBN กับวิทยานิพนธ์

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th