คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ผ่าน PSU Knowledge Bank และหากนักศึกษาประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์มากกว่า 1 เล่ม สามารถแนบหน้าอนุมัติมาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มีนาคม 2564)

  • รายละเอียดชื่อปริญญาและสาขาวิชาสำหรับเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
     Click เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของแต่ละคณะ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มเติม
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะทันตแพทยศาสตร์

แม่แบบ (Template) (MS Office 2000 ขึ้นไป)

  ปกนอก
  ตัวอย่างปกวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ (สีปกวิทยานิพนธ์ Code RGB#080367)
  แบบไม่ศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และปริญญาเอก แบบ 1
  แบบศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และปริญญาเอก แบบ 2
  ตัวอย่าง แบบศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
  ตัวอย่าง แบบศึกษารายวิชา ปริญญาเอก แบบ 2
  หน้าอนุมัติ 
  แบบไม่ศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (ภาษาไทย)
  แบบศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (ภาษาไทย)  
  แบบไม่ศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (ภาษาอังกฤษ)  
  แบบศึกษารายวิชา ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (ภาษาอังกฤษ)  
  หนังสือรับรอง
  หนังสือรับรอง (ภาษาไทย)  
  หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
  บทคัดย่อ
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  กิตติกรรมประกาศ
  ประวัติผู้เขียน
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการจัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

  การทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

รูปแบบตัวอักษร (Font) (.Zip)

  Fonts UPC พื้นฐานสำหรับ Microsoft Office XP และ 2003
  EucrosiaUPC
  EucrosiaDSE
  Angsana New
  คำแนะนำในการนำ Font ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม Chicago

  บรรณานุกรม APA - คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ* นักศึกษาที่ส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้ว ไม่ต้องขอหมายเลข ISBN จากหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เนื่องจากทางหอสมุดแห่งชาติ ขอยกเลิกการให้หมายเลข ISBN กับวิทยานิพนธ์