คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

  • การดำเนินงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบใหม่)

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ดำเนินงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System: GSMS) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

เข้าใช้งานระบบได้ที่ gsms.psu.ac.th  

  • การดำเนินงานวิทยานิพนธ์ (แบบเดิม)

บัณฑิตวิทยาลัย อนุโลมให้นักศึกษาผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ส่งเอกสารเรียบร้อย และอยู่ระหว่างจัดทำเล่ม สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมอัพโหลดไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ผ่าน PSU Knowledge Bank และหากนักศึกษาประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์มากกว่า 1 เล่ม สามารถแนบหน้าอนุมัติมาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 ฉบับ

  • ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

 -  เคล็ดลับในการทำวิทยานิพนธ์ให้จบ

 -  การเขียนและเตรียมวิทยานิพนธ์

 -  ส่วนประกอบการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (เล่มน้ำเงิน) 

     Click เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th