ประกาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติแนบท้าย ประกาศฯ การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา (ฉบับมีนาคม 2567) update
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามประกาศฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ฉบับกันยายน 2564)
แนวปฏิบัติการประเมินภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ
ขั้นตอนแนวปฏิบัติ : การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวอย่าง : การกรอกคำร้องการยื่นผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th