ประกาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

new pinแนวทางใหม่ของการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ 
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามประกาศฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ฉบับกันยายน 2564)
แนวปฏิบัติการประเมินภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ
ขั้นตอนแนวปฏิบัติ : การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวอย่าง : การกรอกคำร้องการยื่นผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ