ผู้บริหารและบุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา

 

นางสาวนิรมล สุไลมาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/รายวิชากลาง/นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต/
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โทร : 0-7428-6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สน13 วพ.
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระบบสารสนเทศ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์/ทะเบียนและประเมินผล/Turnitin
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิเทศสัมพันธ์/ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ/ธรรมาภิบาล/งานกิจการนักศึกษาต่างชาติ
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์/Research Fellow
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สื่อสารองค์กร/Website/กิจการนักศึกษาไทย
วิทยานิพนธ์ดีเด่น/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธีรเดช นพเดช
นักวิชาการอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพ/บริหารความเสี่ยง
หลักสูตร/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและ วข.สุราษฏร์ธานี
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริหารจัดการ


นโยบายและแผนงบประมาณ
นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
นโยบายและแผนงบประมาณ
โทร : 0-7428-6992
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
พัสดุ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
บริหารทรัพยากรบุคคล/ทุนการศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน/บัญชี
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
ธุรการ/เลขานุการผู้บริหาร/การขอใช้รถและห้องประชุม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิสิฏฐ์ อินทรัตน์
พนักงานสถานที่
E-doc/อาคารสถานที่
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุพงษ์ หวันมาแซะ
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์/รับ-ส่งเอกสาร
โทร : 0-7428-6990
E-mail : -

โครงการ Talent Utilization&nbsp สังกัดสำนักงานกลยุทธ์วิชาการและนวัตกรรมบูรณาการ

นางสาวอำภาวรรณ์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร : 0-7428-6986
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวณิชกุล ฌาลากานต์
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร : 0-7428-6986
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.