ผู้บริหารและบุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

นางสาวนิรมล สุไลมาน
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตร/รายวิชากลาง/นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โทร : 0-7428-6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สน13 วพ./กิจการ นักศึกษาไทย
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระบบสารสนเทศ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์/ทะเบียนและประเมินผล/Turnitin
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิเทศสัมพันธ์/ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ/ธรรมาภิบาล/งานกิจการนักศึกษาต่างชาติ
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์/Research Fellow
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์/Website/วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพ/บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (วข.ปัตตานี)/Turnitin
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นโยบายและแผนงบประมาณ
นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นโยบายและแผนงบประมาณ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
พัสดุ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
การเจ้าหน้าที่/ทุนการศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการอุดมศึกษา
การเงิน/บัญชี
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
ธุรการ/เลขานุการผู้บริหาร/การขอใช้รถและห้องประชุม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิสิฏฐ์ อินทรัตน์
พนักงานสถานที่
E-doc/อาคารสถานที่
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุพงษ์ หวันมาแซะ
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์/รับ-ส่งเอกสาร
โทร : 0-7428-6990
E-mail : -

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน


อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749957
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749954
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749958
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749956
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.