ผู้บริหารและบุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
โทร : 0-7333-1252, 0-7331-3928-50 ต่อ 1365
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

นางสาวภัคสราภรณ์ ประคำทอง
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร : 0-7428-6993
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางเจิดจันทน์ อติพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนฤชล หวังวุฒิ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6983
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศุภรัสมิ์ สุวรรณสะอาด
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิสิฏฐ์ อินทรัตน์
พนักงานสถานที่
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุพงษ์ หวันมาแซะ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : -

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี


นางสาวนิรมล สุไลมาน
หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
โทร : 0-7333-1252,
0-7331-3928-50 ต่อ 1366
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเจะมายะ เจะดือราแม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-7333-1252,
0-7331-3928-50 ต่อ 1366
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7333-1252,
0-7331-3928-50 ต่อ 1367
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวตัสนีม บากา
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7333-1252,
0-7331-3928-50 ต่อ 1367
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.