ผู้บริหารและบุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

นางสาวนิรมล สุไลมาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตร/รายวิชากลาง/นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โทร : 0-7428-6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สน13 วพ./กิจการ นักศึกษาไทย
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระบบสารสนเทศ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์/ทะเบียนและประเมินผล/Turnitin
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิเทศสัมพันธ์/ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ/ธรรมาภิบาล/งานกิจการนักศึกษาต่างชาติ
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์/Research Fellow
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์/Website/วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพ/บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (วข.ปัตตานี)/Turnitin
โทร : 0-7428-6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นโยบายและแผนงบประมาณ
นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นโยบายและแผนงบประมาณ
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
พัสดุ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
การเจ้าหน้าที่/ทุนการศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการอุดมศึกษา
การเงิน
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
ธุรการ/เลขานุการผู้บริหาร/การขอใช้รถและห้องประชุม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิสิฏฐ์ อินทรัตน์
พนักงานสถานที่
E-doc/อาคารสถานที่
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุพงษ์ หวันมาแซะ
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์/รับ-ส่งเอกสาร
โทร : 0-7428-6990
E-mail : -

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

ผู้อำนวยการ/อาจารย์
โทร : 0-7428-9494
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์
โทร : 0-7428-9492
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-9491
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-9493
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัย
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิจัย
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิทยาศาสตร์
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน


อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749957
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749954
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749958
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749956
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.