ผู้บริหารและบุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
โทร : 0-7331-3928-50 ต่อ 5221
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

นางสาวภัคสราภรณ์ ประคำทอง
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร : 0-7428-6993
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางเจิดจันทน์ อติพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนฤชล หวังวุฒิ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6983
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิสิฏฐ์ อินทรัตน์
พนักงานสถานที่
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนุพงษ์ หวันมาแซะ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : -

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี


นางสาวนิรมล สุไลมาน
หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
โทร : 0-7331-3928-50 ต่อ 5222
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเจะมายะ เจะดือราแม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0-7331-3928-50 ต่อ 5223
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนริศรา สาแล
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7331-3928-50 ต่อ 5224
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววรรณี มาหิเละ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7331-3928-50 ต่อ 5225
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

ผู้อำนวยการ/อาจารย์
โทร : 0-7428-9494
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์
โทร : 0-7428-9492
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-9491
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-9493
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัย
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิจัย
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิทยาศาสตร์
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร : 0-7428-9490
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน


อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749957
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749954
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749958
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทร : 0-7428-2000 ต่อ 749956
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.