ผู้บริหารและบุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 0-7428-2815
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย


นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โทร : 0-7428-6981
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา

 

นางสาวนิรมล สุไลมาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/รายวิชากลาง/นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต/
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โทร : 0-7428-6982
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สน13 วพ.
โทร : 0-7428-6986
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายบริหารจัดการ


นโยบายและแผนงบประมาณ
นางปฐมพร นิพัทธสัจก์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
นโยบายและแผนงบประมาณ
โทร : 0-7428-6992
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรพิมล ทองฉิม
นักวิชาการอุดมศึกษา
บริหารทรัพยากรบุคคล/ทุนการศึกษา
โทร : 0-7428-6996
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน/บัญชี
โทร : 0-7428-6985
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร เก้าเอี้ยน
พนักงานธุรการ
ธุรการ/เลขานุการผู้บริหาร/การขอใช้รถและห้องประชุม
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายดั่งชนก พรหมเทพ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-7428-6990
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบัณฑิตศึกษา


นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สื่อสารองค์กร/Website/กิจการนักศึกษาไทย
วิทยานิพนธ์ดีเด่น
โทร : 0-7428-2252
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิเทศสัมพันธ์/ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ/ธรรมาภิบาล/งานกิจการนักศึกษาต่างชาติ
โทร : 0-7428-6984
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระบบสารสนเทศ
โทร : 0-7428-6995
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางมาริสา พงษ์จีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
พัสดุ
โทร : 0-7428-6980
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์/ทะเบียนและประเมินผล/ตรวจสอบการคัดลอกทางวิชาการ
โทร : 0-7428-6988
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t
นายธีรเดช นพเดช
นักวิชาการอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพ/บริหารความเสี่ยง
หลักสูตร/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและ วข.สุราษฏร์ธานี
โทร : 0-7428-6987
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นักวิชาการอุดมศึกษา
นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์/Research Fellow
โทร : 0-7428-6983
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th