สถานภาพนักวิจัย (Research Fellow)

                หลักการและเหตุผล การเรียนรู้ศาสตร์หรือทักษะใหม่ๆ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วในหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน โดยที่การเรียนรู้นั้นบางครั้งมิได้หวังผล ในเรื่องของปริญญาบัตร จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องมีระยะเวลาเพียงพอที่จะได้ความรู้บางอย่างกลับไปพัฒนางานเดิม ผู้ที่เข้ามา ทำวิจัยในลักษณะเช่นนี้ ควรมีสถานภาพที่ชัดเจนในมหาวิทยาลัย เพื่อที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะได้รับการดูแลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ และมี out put ที่ชัดเจน และโดยระเบียบฯ ว่า ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 31.4 ซึ่งกำหนดให้ “คณะอาจพิจารณารับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ”

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักวิจัย (Research Fellow) ดังนี้

 1. เป็นการศึกษาแบบ non degree
 2. ระยะเวลา 1 ปี
 3. ทำงานวิจัยเพียงอย่างเดียว มีอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีการเรียนรายวิชา
 4. ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน แต่ได้รับบัตรแสดงตน และมีเลขทะเบียนชัดเจนว่ามีสถานภาพเป็นนักวิจัย(Research Fellow)
 5. สามารถใช้บริการห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป แต่ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายพิเศษ
 6. คณะและหรือมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการวิจัยให้ตามความเหมาะสม
 7. เมื่อครบกำหนดเวลา ให้มีการนำเสนอผลงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเอกสารรับรองสำเร็จการศึกษาวิจัยแบบ Research Fellow
 8. เมื่อครบกำหนดเวลาสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้เลย ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตรที่รับผิดชอบ
 9. ต้องไม่ใช่งานรับจ้างจากบริษัทเอกชน แต่เป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกันได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพิ่มโอกาสการทำวิจัยร่วมกันระหว่างเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและมหาวิทยาลัย
 2. อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสทำงานร่วมกันก่อนจะดำเนินเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือเอก
 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเข้ามาศึกษาและปรับตัวอยู่ในประเทศไทย
 4. เปิดโอกาสให้นักวิจัยต่างชาติที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อในประเทศไทยหรือไม่ เข้ามาได้ทำวิจัย

ดาวน์โหลด

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th