คำอธิบายหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2561

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปกติ
Master of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Master of Arts (Islamic Studies)

ชื่อย่อปริญญา

ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
M.A. (Islamic Studies)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 ( Plan A1 ) 36 36 0 2
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 36 18 18 2

กลุ่มวิชา

  1. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม ( History and Islamic Civilization )
  2. ชะรีอะฮฺ ( Shariah )
  3. อุศูลุดดีน ( Usuluddin )
  4. ครุศาสตร์อิสลาม ( Islamic Education )

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
16 มิ.ย. 2561 18 ก.พ. 2565 30 มิ.ย. 2565Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th