ประกาศฯ รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศฯ รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.


ประเด็นวิจัยประจำปี 2567 ได้แก่

1. Go Global – ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐในระบบโลก

2. Design the Impossibilities – มนุษยศาสตร์ของการออกแบบและการวิพากษ์ปัญหาสังคม

3. Think Historically– ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ

4. Live the Diversity– สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการดำรงชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

11769

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th