ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แบบ 1 และแบบ 2 (Talent Utilization Type 1 and Type 2)

 

Poster ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เม.ย. พ.ค. 7 มิ.ย. 2