เปิดรับสมัครทุน "ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แบบ 2" (Talent Utilization Type 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

  • จำนวนทุน ประมาณ 30 ทุน
  • มูลค่าและรายเอียดการให้ทุน
    • ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 10,000.- บาท 
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ภายใน 3 ภาคการศึกษา
    • ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 180,000.- บาท
  • กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 

new pinตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นๆ Click

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html (แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา > แบบฟอร์มทุนการศึกษา) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทร 074-286985 

นางสาวอำภาวรรณ จันทร์คง  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณิชกุล ฌาลากานต์ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TU2 25641

TU2 25642

TU2 25643

ทุน talenat