เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริง 

โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/home.php 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

Click ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณพรพิมล ทองฉิม

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6996 (ภายใน 6996) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทุน บศ.ไทย