ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับอาจารย์ ดังรายนามต่อไปนี้

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

              - ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล              คณะแพทยศาสตร์

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต               คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

  1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              - รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม                  คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลฯทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

อาจารย์ที่ปรึกษา 2561