ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับอาจารย์ ดังรายนามต่อไปนี้

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

              - ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล              คณะแพทยศาสตร์

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์  เตชะโต               คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

  1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              - รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม                  คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลฯทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

อาจารย์ที่ปรึกษา 2561

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th