บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน (25 สถาบัน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา

 

CGAU25