รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.เอก ตามโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  • ภาคการศึกษาที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  - 14 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร  074-286982 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.