เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.เอก ภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก 

ภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

รับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พ.ค. 62

และรับสมัครภาคการศึกษาที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 10 ต.ค. 62

Click เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ

คุณนฤชล หวังวุฒิ  บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6383 (ภายใน 6983) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยาเขตปัตตานี                                    

คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาเขตปัตตานี    

โทร  0-7333-1252 หรือ 0-7331-3928-50 ต่อ 1366 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.