บว.จัดประชุมพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตร แผน ข

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานของหลักสูตรแผน ข ที่จะปรับปรุงใหม่ในอนาคต ตามประกาศฯ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ประธานที่ประชุม นำโดย รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและปรับใช้ในประกาศฯ ต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th