รายชื่อหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2559
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2557