คำอธิบายหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปกติ
Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
Master of Nursing Science (Midwifery)

ชื่อย่อปริญญา

พย.ม. (การผดุงครรภ์)
M.N.S. (Midwifery)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ภาคสมทบ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
17 ก.ย. 2559