คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปกติ
Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
Master of Education (Educational Research and Evaluation)

ชื่อย่อปริญญา

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
15 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 29 มี.ค. 2562 09 เม.ย. 2561