คำอธิบายหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2559

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 ( Plan A1 ) 36 36 0 2
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 36 18 18 2
แผน ข ( Plan B ) 36 6 30 2

กลุ่มวิชา

  1. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต) ( Hospitality and Tourism Management (Phuket campus) )
  2. การจัดการการบิน (วิทยาเขตภูเก็ต) ( Aviation Management (Phuket campus) )
  3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทยาเขตตรัง) ( Management of Business Information Technology (Trang campus) )
  4. การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (วิทยาเขตตรัง) ( Accounting and Finance for Management (Trang campus) )

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคสมทบ ที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
  • ภาคสมทบ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
21 พ.ย. 2558 16 ส.ค. 2561 29 พ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2561