คำอธิบายหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2558

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปกติ
Graduate Diploma Program in Teacher

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อปริญญา

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Grad. Dip. (Teaching Profession)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
ป.บัณฑิต ( - ) 39 0 39 1

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
21 พ.ย. 2558 07 มี.ค. 2560 08 พ.ย. 2560 22 ส.ค. 2560