คำอธิบายหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ
Master of Arts Program in Chinese Language and Culture (International Program)

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
Master of Arts Program (Chinese Language and Culture)

ชื่อย่อปริญญา

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
M.A. (Chinese Language and Culture)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 39 21 18 2
แผน ข ( Plan B ) 39 6 33 2

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
16 พ.ค. 2563 06 พ.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 06 พ.ค. 2565Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th