คำอธิบายหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปกติ
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อย่อปริญญา

บธ.ม.
M.B.A

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 ( Plan A1 ) 36 36 0 2
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 36 12 24 2
แผน ข ( Plan B ) 36 6 30 2

กลุ่มวิชา

  1. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต) ( Hospitality and Tourism Management (Phuket campus) )
  2. การจัดการการบิน (วิทยาเขตภูเก็ต) ( Aviation Management (Phuket campus) )
  3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทยาเขตตรัง) ( Management of Business Information Technology (Trang campus) )
  4. การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (วิทยาเขตตรัง) ( Accounting and Finance for Management (Trang campus) )

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคค่ำ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
  • ภาคสมทบ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
15 พ.ค. 2564 16 พ.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 16 พ.ค. 2565Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th