คำอธิบายหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560

ระดับ ปริญญาเอก
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ หลักสูตรปกติ
Doctor of Philosophy Program in Industrial and System Engineering

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)

ชื่อย่อปริญญา

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แบบ 1.1 ( Plan 1.1 ) 48 48 0 3
แบบ 2.1 ( Plan 2.1 ) 48 36 12 3
แบบ 2.2 ( Plan 2.2 ) 72 48 24 4

กลุ่มวิชา

  1. กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิจัยการดำเนินงาน ( Operations Research )
  2. กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมคุณภาพ ( Quality Engineering )
  3. กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ ( Human Factors Engineering )
  4. กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมการผลิต ( Manufacturing Engineering )

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
15 ก.ค. 2560