คำอธิบายหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปกติ
Master of Science Program in Oral Health Sciences

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
Master of Science (Oral Health Sciences)

ชื่อย่อปริญญา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
M.Sc. (Oral Health Sciences)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 ( Plan A1 ) 36 36 0 2
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 36 12 24 2

กลุ่มวิชา

 1. อายุรศาสตร์ช่องปาก ( Oral Medicine )
 2. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า ( Occlusion and Orofacial Pain )
 3. ทันตกรรมผู้สูงอายุ ( Geriatric Dentistry )
 4. ทันตสาธารณสุข ( Dental Public Health )
 5. ทันตกรรมบูรณะ ( Restorative Dentistry )
 6. ปริทันตวิทยา ( Periodontic )
 7. วิทยาเอ็นโดดอนต์ ( Endodontic )
 8. ทันตกรรมประดิษฐ์ ( Prosthodontics )
 9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก ( Pediatric Dentistry )
 10. ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontics )

การเปิดสอนของหลักสูตร

 • ภาคปกติ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
20 มี.ค. 2564 21 พ.ย. 2565Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th