คำอธิบายหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2561

ระดับ ปริญญาเอก
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปกติ
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Care

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Care)

ชื่อย่อปริญญา

ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Ph.D. (Pharmaceutical Care)

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แบบ 1.1 ( Plan 1.1 ) 48 48 0 3
แบบ 1.2 ( Plan 1.2 ) 72 72 0 4
แบบ 2.1 ( Plan 2.1 ) 48 36 12 3
แบบ 2.2 ( Plan 2.2 ) 72 48 24 4

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
16 มิ.ย. 2561