คำอธิบายหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปกติ หลักสูตรใหม่ ปี 2565

ระดับ ปริญญาโท
สังกัด คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เว็บไซต์

Curriculum

ชื่อหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปกติ
Mater of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws

ชื่อย่อปริญญา

น.ม.
LL.M.

แผนการศึกษา

ชื่อแผน จำนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา(ปี)
ทั้งหมด วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายวิชาเรียน
แผน ก แบบ ก1 ( Plan A1 ) 39 36 3 2
แผน ก แบบ ก2 ( Plan A2 ) 39 18 21 2
แผน ข ( Plan B ) 39 6 33 2

กลุ่มวิชา

การเปิดสอนของหลักสูตร

  • ภาคปกติ ที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่อนุมัติหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ กพ. รับรอง กคศ.รับทราบ
15 ม.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th