บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1-3 หน่วยกิต (เลือกจำนวนหน่วยกิตได้) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในหลักสูตรไทยและนานาชาติ แบบ in-class (อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Module 4 สถิติเพื่อการวิจัย  (Statistics for Research) จำนวน 1(0-2-1) หน่วยกิต (หรือการใช้โปรแกรม R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ)

- หัวข้อที่ศึกษา: สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์

- วัน เวลา สถานที่เรียน : วันที่ 3-5 และ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ตึก LRC

  • Module 5 ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) จำนวน  2(1-2-3) หน่วยกิต

- หัวข้อที่ศึกษา: ออกแบบการทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองที่มีแผนแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 และ 3 การออกแบบการทดลองขั้นสูง การออกแบบงานวิจัยทางคลินิก    

- วัน เวลา สถานที่เรียน:  เริ่มวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 4 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ  2 ชั่วโมง  ณ ห้อง M211 ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วันและเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

- จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ: 15 ราย

หมายเหตุ : หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับรายวิชานี้ สามารถส่งเมล์สอบถามได้ที่ 

รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดวิชา Click 

455

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th