ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่" ภายในวันที่ 31 ต.ค. 62

ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 นี้เท่านั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ในหัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่”  ร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล 5 วิทยาเขต ดังนี้

  • วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 210 และ 215 สำนักงานอธิการบดี
  • วิทยาเขตปัตตานีณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 1
  • วิทยาเขตภูเก็ต ณ ห้องประชุมภูเก็ต
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 213
  • วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุม 1201

สำรองที่นั่งโดยลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6M63_n41Vsc9HHPR-wch5vwqERNNHnPd8avzjN24gKur0hg/viewform หรือ

qr code 1

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา ดังนี้

รายละเอียดโครงการสัมมนาและกำหนดการ Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : โทร. 0-7428-6981 และ 0-7428-6983

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th