การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ให้กับหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงภายในปีการศึกษา 2562 - 2563 จำนวน 25 หลักสูตร ในวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ทั้ง 5 วิทยาเขต ดังนี้

- วิทยาเขตหาดใหญ่ : ห้องประชุมปัณฑิตา
- วิทยาเขตปัตตานี : ห้องประชุม 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : ห้องประชุม 214 (สำรอง)
- วิทยาเขตภูเก็ต : ห้องประชุม (สำรอง)
- วิทยาเขตตรัง : ห้องประชุม 2203 (สำรอง)
 
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/87raz8xAhLioKb976 
 
และดาวน์โหลดเอกสารโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้