การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ให้กับหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงภายในปีการศึกษา 2562 - 2563 จำนวน 25 หลักสูตร ในวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ทั้ง 5 วิทยาเขต ดังนี้

- วิทยาเขตหาดใหญ่ : ห้องประชุมปัณฑิตา
- วิทยาเขตปัตตานี : ห้องประชุม 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : ห้องประชุม 214 (สำรอง)
- วิทยาเขตภูเก็ต : ห้องประชุม (สำรอง)
- วิทยาเขตตรัง : ห้องประชุม 2203 (สำรอง)
 
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/87raz8xAhLioKb976 
 
และดาวน์โหลดเอกสารโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th