ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS)

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านบัณฑิตศึกษา เข้าอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS) ซึ่งเป็นส่วนของผู้ใช้งานเริ่มตั้งแต่นักศึกษา/เจ้าหน้าที่หลักสูตร/คณะ นำเข้าข้อมูล เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้บริหารคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ เป็นไปตามระบบด้วยความเรียบร้อย
 
การจัดอบรมเปิดให้มี 2 รุ่น ดังนี้
1. วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน qr-code โปสเตอร์ที่แนบ
ทั้งนี้ การจัดอบรมให้กับนักศึกษาจะจัดให้มีในคราวต่อไป (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน
โทรศัพท์ 074-286988
1205
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th