ขอเชิญประชุมพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข

ตามที่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 (กำลังจะประกาศใช้ในอนาคตสำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงใหม่หลังวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565) ได้ผ่อนคลายข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตรแผน ข ในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อรองรับการดำเนินงานของหลักสูตรแผน ข ที่จะปรับปรุงใหม่ในอนาคต

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ 1) คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
2) อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 5) วิธีการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
สำหรับหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ที่จะปรับปรุงใหม่ในอนาคตให้สอดคล้องกับ(ดังเอกสารแนบ)

จึงใคร่ขอเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท แผน ข และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ดังรายชื่อหลักสูตรที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย

โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ที่  https://thairen.zoom.us/j/67921667961?pwd=Wi9QSnVNUmQ5TndqOUdFWU9wYkliZz09

Meeting ID: 679 2166 7961 Passcode: 4121

และขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตาม QR Code ท้ายเอกสารภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิรมล สุไลมาน โทร 0-7428-6982
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Click

ปช.แผน ข

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th