หอการค้าไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯโดยจัดสรรทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาต่างๆและทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสถาบันอุดมศึกษาละ 5 ทุน  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4 ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุน)   โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวนทุนละ 40,000 .- บาท ต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง 2 ปี จำนวนทุนละ 50,000 .- บาท ต่อปีการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนใจ ส่งใบสมัครไปยังงานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 203 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/160yOKzL3nJ1xUjShUmGw9ZGmHKwCUFIL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสมศรี  หลีวิจิตร โทร 074-286983 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th