ปิดทองหลังพระฯ เปิดให้ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประจำปี 2563 วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีภารกิจสำคัญในการสืบสานแนวพระราชดำริให้ขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาคน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวกับการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน จึงจัดให้มีโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 รายละเอียดการรับสมัครดังนี

1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 5 ทุน

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัย
สถาบันฯ สนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำหรับหัวข้อวิจัยที่กำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริเพื่อประโยชน์ในการขยายความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีเนื้อหา วิธีการศึกษาที่เป็นการประยุกต์แนวพระราชดำริในการพัฒนา และหลักการทรงงาน ดังนี้

1) แนวพระราชดำริในการพัฒนา 6 มิติ (ดิน น้ำ เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน) การนำความรู้ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านภูมิสังคมมาผสมผสาน เพื่อทำให้มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่

2) หลักการทรงงาน

 หลักคิด: การพึ่งตนเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีฐานความรู้ เรียบง่าย ประหยัด มุ่งความคุ้มค่าคุ้มทุน

 หลักการจัดการ: มีการวางแผน ท าเป็นขั้นตอน มีการจดบันทึก และประเมินผล

 หลักการพัฒนาคน: เข้าใจปัญหาของตัวเอง พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้

3. เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุ

1) โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ผู้เสนอขอรับทุนกำลังศึกษาอยู

2) ระยะเวลาของการดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันลงนามสัญญารับทุน

3) ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด ภายใน 1 เดือน

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาให้การรับรอง

2) ไม่เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่ https://bit.ly/3gm52mQ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ เตียวิลัย ฝ่ายจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โทร. 02-611-5104, 083-8398484
102261469 3285507684804705 1392046166748692480 n

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th