ประกาศฯ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนรุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26
2. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11755
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
#กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 423, 424, 065 950 9841 (ทุน คปก.)
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 418, 061 423 6136 (ทุนบัณฑิต)
 
1200
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th