ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯโดยจัดสรรทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาต่างๆและทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสถาบันอุดมศึกษาละ 5 ทุน โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวนทุนละ 40,000 .- บาท ต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่อง 2 ปี จำนวนทุนละ 50,000 .- บาท ต่อปีการศึกษา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ button download symbol icon 65553

และส่งเอกสารมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม: คุณสมศรี หลีวิจิตร โทร 074-286983

1086

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th